Rada programowa

Dr Jens Boysen, Technische Universität Chemnitz, Germany

Dr  Nathaniel Copsey, Aston University, The United Kingdom

Prof dr hab. Anna Yetano, Zaragoza University, Spain

Prof dr hab. Svetlana P. Glinkina, Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk, The Russian Federation

Prof dr hab. Natalia V. Kulikova, Lomonosov Moscow State University, The Russian Federation

Prof dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski, Poland 

Dr hab. Wojciech Bieńkowski, Uczelnia Łazarskiego, Poland

Prof dr hab. Tadeusz Bodio, Uniwersytet Warszawski, Poland

Prof dr hab. Paweł Chmielnicki, Uniwersytet Rzeszowski, Poland

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego, Poland

Prof. Dr. Fatima Arib - Cadi Ayyad University, Marrakesz, Maroko

Prof dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Uczelnia Łazarskiego, Poland 

Dr hab. Daria Nałęcz, Uczelnia Łazarskiego, Poland

Prof dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński, Poland

Prof. Dr. Anna Phirtskhalashvili - Grigol Robakidze University, Tbilisi, Gruzja