Myśl Ekonomiczna i Polityczna

ISSN 2081-5913, online ISSN 2545-0964

kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego

Ukazuje się od stycznia 2010 roku, jest kontynuacją czasopisma naukowego "Myśl Ekonomiczna
i Prawna" wydawanego w latach 2003–2009. Jego geneza i ewolucja stanowią odbicie dziejów Uczelni Łazarskiego, jednej z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce.

Kwartalnik jest platformą wymiany poglądów między badaczami, ekspertami, dydaktykami i praktykami (menedżerami, finansistami, biznesmenami i politykami). Służy konfrontacji teorii poszczególnych nauk z praktyką. Przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników: badaczy i ekspertów, polityków, nauczycieli, doktorantów
i studentów.

Łamy czasopisma ze spektrum problematyki z zakresu ekonomii, politologii i stosunków międzynarodowych – służą głównie ekonomistom i prawnikom, ale także przedstawicielom innych nauk humanistycznych i społecznych.

Kwartalnik ma charakter interdyscyplinarny, a jego łamy służą m.in. upowszechnianiu wyników badań naukowych, które prowadzone są w Uczelni Łazarskiego, oraz wzbogacaniu dyskursu naukowego nad współczesnymi, determinowanymi wszechobecną globalizacją, zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi,
o charakterze zarówno teoretycznym, jak i utylitarnym.

W kwartalniku publikowane są oryginalne artykuły naukowe opatrzone aparatem naukowym.
Wszystkie artykuły publikowane są w otwartym dostępie, na licencji CC BY NC SA.
   
Za publikację artykułów nie są pobierane żadne opłaty.

Czasopismo "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" jest indeksowane w bazie ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) – platformie przeznaczonej dla europejskich czasopism akademickich
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ponadto indeksowane jest w następujących polskich oraz międzynarodowych bazach i otwartych repozytoriach naukowych:

 • BazEkon
 • BazHum
 • CEJSH
 • EBSCO
 • Google Scholar
 • ICI Journal Master List / ICI World of Journals
 • Arianta
 • CeON/OPEN
 • Biblioteka Nauki
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona 
 • Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Czasopismo jest publikowane także na międzynarodowej platformie issuu.com.

W obowiązującym Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.) „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” ma 40 punktów.