Myśl Ekonomiczna i Polityczna

ISSN 2081-5913, online ISSN 2545-0964

kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Ukazuje się od stycznia 2010 roku,  jest kontynuacją czasopisma naukowego "Myśl Ekonomiczna i Prawna" wydawanego w latach 2003–2009. Jego geneza i ewolucja stanowią odbicie dziejów Uczelni Łazarskiego, jednej z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. 

Kwartalnik jest platformą wymiany poglądów między badaczami, ekspertami, dydaktykami i praktykami (menedżerami, finansistami, biznesmenami i politykami). Służy konfrontacji teorii poszczególnych nauk z praktyką. Przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników: badaczy i ekspertów, polityków, nauczycieli, doktorantów i studentów. 

Kwartalnik znajduje się w bazie indeksującej ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) – platformie przeznaczonej dla europejskich czasopism akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj.

Na Uczelni Łazarskiego, wraz z jej rozwojem – otwieraniem nowych wydziałów i uruchamianiem nowych kierunków studiów: ekonomia, finanse, prawo, administracja, zarządzanie, marketing i stosunki międzynarodowe – rodziła się idea, by wydawać własne periodyki naukowe. Zaowocowała ona, na Wydziale Prawa, nowym kwartalnikiem pt. "Ius Novum", a na Wydziale Ekonomii i Zarządzania kwartalnikiem "Myśl Ekonomiczna i Prawna" – którego łamy służyły głównie ekonomistom i prawnikom – przekształconego następnie w kwartalnik "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" – ze spektrum problematyki z zakresu ekonomii, politologii i stosunków międzynarodowych – służącego także prawnikom oraz przedstawicielom innych nauk humanistycznych i społecznych.

Obecnie kwartalnik ma charakter interdyscyplinarny, a jego łamy służą m.in. upowszechnianiu wyników badań naukowych, które prowadzone są w Uczelni Łazarskiego oraz wzbogacaniu dyskursu naukowego nad współczesnymi, determinowanymi wszechobecną globalizacją, zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi, o charakterze zarówno teoretycznym, jak i utylitarnym. Na łamach kwartalnika publikowane są oryginalne artykuły naukowe. Jednocześnie misją pisma jest wspieranie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia na Uczelni Łazarskiego.

Redakcja i Rada Programowa "Myśli Ekonomicznej i Politycznej" postawiły sobie za cel utrzymanie wysokiego poziomu naukowego czasopisma, co skutkowało m.in. zwyżkującą punktacją na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – od 4 punktów w 2012 roku, do 13 punktów w grudniu 2015 roku oraz włączeniem do bazy indeksującej ERIH PLUS w roku 2018.