Dla recenzentów

Procedura recenzowania publikacji w kwartalniku „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”

 1. Do oceny każdej publikacji Kolegium Redakcyjne powołuje co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, czyli specjalistów wywodzących się spoza Uczelni Łazarskiego.
 2. Jeden z wyżej wymienionych dwóch recenzentów musi pochodzić z zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych.
 3. W postępowaniu recenzyjnym obowiązuje tzw. double-blind peer review process, czyli zasada, że autor publikacji i jej recenzenci nie znają swoich tożsa mości.
 4. Recenzenci składają pisemne oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów, jeśli chodzi o ich relacje z autorami recenzowanych tekstów.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia publikacji do druku lub jej odrzucenia.
 6. Powyższa procedura i zasady recenzowania publikacji są podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są podawane do publicznej wiadomości, natomiast są ujawniane dane recenzenta każdego numeru kwartalnika.

Powyższe procedury i zasady recenzowania są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regular reviewers:

Polish reviewers:

 • Ks. prof. dr hab. Helmut Juros
 • Prof. dr hab. Andrzej Chodubski
 • Prof. dr hab. Andrzej Sakson
 • Prof. dr hab. Dariusz K. Rosati
 • Prof. dr hab. Jerzy Wieczorek
 • Prof. dr hab. Karin Tomala
 • Prof. dr hab. Klaus Ziemer
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz
 • Prof. dr hab. Marian Guzek
 • Prof. dr hab. Mieczysław Tomala
 • Prof. dr hab. Paweł Bożyk
 • Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki
 • dr hab. Tomasz Stępniewski 
 • dr hab. Paweł Borkowski 
 • dr hab. Tomasz G. Grosse 
 • dr hab. Tadeusz Wallas 
 • dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk

Foreign reviewers:

 • Jens Boysen, Niemcy (Germany)
 • Nathaniel Copsey, Wielka Brytania (Great Britain)
 • Natalia V. Kulikova, Federacja Rosyjska (Russian Federation)
 • Douglas E. Selvage, Stany Zjednoczone (United States of America)